Kumpulan Contoh Pidato Bahasa Jawa

  • Whatsapp
Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato bahasa jawa disebut juga dengan sesorah. Dalam bahasa Indonesia berarti menyampaikan suatu gagasan atau ide yang disampaikan di depan banyak orang untuk tujuan tertentu.

Sama halnya dengan pidato berbahasa Indonesia, inti dari sebuah sesorah yaitu untuk menyampaikan suatu gagasan yang berbeda hanyalah bahasa sesorah menggunakan bahasa Jawa.

Sesorah dapat dikatakan sebagai pidatonya orang jawa dan biasanya dilakukan pada acara tertentu, misalanya acara yang diadakan oleh warga pedesaan yang adat Jawanya masih kental, untuk acar sekolah atau acara yang lainnya.

Pada kesempatan ini, kami akan memberikan beberapa contoh sesorah atau pidato bahasa Jawa dengan beberapa tema.

[powerkit_toc title=”Daftar Isi :” depth=”2″ min_count=”4″ min_characters=”1000″]

Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

pidato jawa pendidikan

[powerkit_alert type=”success” dismissible=”false” multiline=”false”]

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ingkang kinurmatan bapak ibu guru sekolah

Sedoyo rencang-rencang seperjuangan ingkang kawulo tresnani.

Monggo sesarengan kito ngunjukaken takwa lan syukur dumateng Allah SWT, amargi sampun maringi berkah lan karunia sedoyo kenimatan dumateng kito. Sehinggo kito saget kempal sesarengan kanti sehat wal afiat.

Sholawat ugi salam kaunjuk dumateng nabiyullah Muhammad SAW ingkang kito tenggo-tenggo syafaatipun mbenjang wonten dinten kiyamat.

Hadirin ingkang kawulo hormati, kawulo wonten mriki badhe nyampeaken sesorah kanti judul pentingipun pendidikan. Micoro babagan pendidikan puniko pembahasanipun ombo sanget, pramilo wonten sesorah meniko kawulo persingkat kemawon.

Pidato meniko identik kaliyan forum wonten sekolah, bimbel, pondok pesantren lan sak piturute. Wonten ing sekolahan para siswa disukani pendidikan ugi wawasan ilmu sosial, wawasan pemerintahan, wawasan ilmu alam, ilmu agama lan sak piturute. Ananging pendidikan meniko mboten ing sekolahan formal kemawon kados SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK lan sak piturute.

Sebab manungso urip meniko kedah pados ilmu wonten ing pundi kemawon tempat, mboten mung wonten sekolah kemawon.

Hadirin sedoyo ingkang kinurmatan

Pendidikan ingkang penting sanget meniko wawasan ugi akhlak lan budi pekerti, amargi seng soyo majune zaman generasi penerus bangsa Indonesia meniko soyo amburadul, soyo rusak amargi kirang benteng ilmu agama lan tata karma. Mulo kiprah kangge sedoyo guru saha wali murid supados nemeni anggene ndidik putra-putri terutamanipun ndidik budi pekerti.

Contonipun kemrosotan budi pekerti meniko katah sanget mulai saking kaleh tiyang sepahipun. Sakniki sampun jarang kito miring putra-putri matur kaliyan tiyang sepahipun ngagem bahasa karma, katahipun ngagem bahasa ngoko. Padahal bahasa ingkang leres kangge tiyang sepah inggih meniko bahasa krama utawi bahasa krama inggil

Hadirin sedoyo ingkang berbahagia

Mnfaatipun pendidikan kangem generasi muda meniko katah sanget, inggih puniko kangge ndidik supados para siswa saget mengertosi ilmu agama, ilmu umum, ilmu etika lan tatakrama. Mulo lare-lare ingkang mboten sekolah, monggo diajak supados menyadari pentingipun pendidikan.

Cekap sementen ingkang akwulo aturaken, mbok bilih wonten kalepatan kulo nyuwon pangapunten ingkah katah.

Wassalamualaikum Wr.Wb

[/powerkit_alert]

Pidato Bahasa Jawa Singkat

pidato singkat bahasa jawa

[powerkit_alert type=”success” dismissible=”false” multiline=”false”]

Assalamualaikum Wr Wb

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru ingkang kawulo hormati.

Dhumateng rencang sedoyo ingkang kawulo tresnani lan hadirin sedoyo ingkang kawulo tresnani.

Monggo kita sesarengan njunjungaken puja lan puji syukur dhumateng Gusti Allah SWT ingkang sampun maringi kito sedoyo nikmat sehat, berkah lan karunia. Sehinggo kto sedoyo saged kempal sesarengan wonten wekdal sak puniko.

Hadirin sedoyo ingkang kawulo tresnani

Kaping sepindah ingkang kito sedoyo perlu sadari lingkungan meniko panggenan kangge kito sedoyo nggantungaken urip. Amargi meniko kito sedoya kedah njaga lingkungan ingkang sae supados bumi ngasilaken keuntungan kangge umat manungso sedoyo. Sehinggo sanes kerugian utawi musibah kangge kito.

Hadirin sedoyo ingkang kulo tresnani

Salah sawijining coro supados lingkungan mboten maringi bencana kangge kito sedoyo, kito kedah njaga kebersihan lingkungan. Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang salerese meniko panggenan ingkang layak dipanggene manungso lan maringi manfaat kesehatan manungso. Sehinggo kito sedoyo kedah njaga kebersihan lingkungan supados nyiptakaken urip ingkang layak lan sejahtera.

Hadirin sedoyo ingkang kulo tresnani

Njaga kebersihan lingkungan meniko cara ingkang becik kangge nyegah penyakit ingkang ngintai wonten musim udan. Njaga kebersihan lingkungan meniko saget diwiwiti saking ngresiki sekolah ingkang kito sedoyo tresnani. SMA Negeri 1 candiroto menawi sekolah kito resik, meniko tiang sanesipun mboten sungkan menawi badhe nyontoh kebiasaan becik.

Wekdal kangge ngresiki sekolah meniko, kedepanipun dados dampak ingkang positif kangge kegiatan belajar mengajar sehinggo sekolah meniko dados nyaman amargi lingkungane resik lan sehat.

Cekap semanten sosorah ingkang kawulo aturaken, mbok bilih wonten klenta-klentunipun kawulo nyuwun pangapunten ingkang katah.

Wassalamualaikum Wr.Wb

[/powerkit_alert]

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Keluarga

pidato bahasa jawa

[powerkit_alert type=”success” dismissible=”false” multiline=”false”]

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun maringi kenikmatan dumateng kito sedoyo, sehinggo ing wekdal puniko kita teseh dipun paring kesehatan, umur panjang lan saget kempal wonten acara peringatan dinten ibu.

Sholawat soho salam, kito panjatkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW lan mugi-mugi kito sedoyo pikantuk syafaatipun wonten dinten kiamat. Amin.

Hadirin sedoyo ingkang kawulo hormati

Maturnuwun kawulo aturaken dumateng sedoyonipun, amargi sampun maringi wekdal damel kawulo kangge nyampeaken sesorah kanti judul “Peringatan Dinten Ibu”.

Peringatan dinten Ibu meniko kito peringati setiap tanggal 22 Desember wonten ing setiap tahun. Peringatan dinetn ibu biasanipun diwontenaken acara-acara ing keluargo, sekolah, kantor-kantor utawi program kangge ibu-ibu. Acara wonten keluago contonipun, penringatan dinten Ibu ngawontenaken syukuran, nagwontenaken kejutan utawi maringi hadiah kangge sosok ibu.

Nanging mboten ing tanggal 22 Desember kemawon koto kedah nyenengke Ibu, amargi kito kedah sayang kalih Ibu ing saben dintene kito usahaken lan wajib hormat kaliayan ibu. Sebab ibu meniko sampun susah payah nglahiraken kito, ndidik kito, ngrumat kito saking cilik dumugi kito dados tiyang sing saget ngrumat kito piyambak.

Bukti hormat lan sayang dumateng tiyang sepah hukumipun wajib. Mugiyo sak sampun wonten peringatan dinten Ibu meniko, kito sedoyo mugi-mugi tambah bakti dumateng Ibu tambah sae, lan saget manfaat dumateng Ibu lan keuargo kito sedoyo.

Hadirin sedoyo ingkang kawulo hormati

Kadosipun sampun cekap sesorah wonten kesempatan meniko, bilih menawi wonten klenta-klentunipun kawulo nyuwun pangapunten ingkah katah.

Wassalamualaikum Wr Wb

[/powerkit_alert]

Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan

pidato perpisahan kelas 12

[powerkit_alert type=”success” dismissible=”false” multiline=”false”]

Assalamualaikum Wr. Wb

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak/Ibu guru, karyawan saha tamu undangan ingkang kawulo hormati, adhik-adhik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kawulo tresnani.

Monggo kita sesarengan njunjungaken puja lan puji syukur dhumateng Gusti Allah SWT ingkang sampun maringi kito sedoyo rahmat lan kesehatan. Sehinggo wonten wekdal sakpuniko kito sedoyo saged kempal kanthi pinaringan karaharjan.

Kawulo minongko wakil saking siswa kelas IX, ngaturaken agunging panuwun ingkang katah dumateng Bapak Ibu guru, awit saking katresnan ndidik dumateng kawula lan rencang-rencang sedoyo. Saengga saget ngrampungaken kewajiban anggen kawula lan rencang-rencang nagngsu kawruh wonten ing pawitan meniko.

Kawulo lan rencang-rencang namung saget memuji, mugi-mugi sedoyo amal sholeh, ilmu ingkang diajarkan kagem kito lan kesaenan Bapak Ibu guru pikantuk pinwales saking Gusti Allah ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kawilujengan, ketentraman lan kesarasan saengga saget nggulawentah dhateng adhik-adhik sedoyo nagantos dumugi paripurna.

Mboten kesupen kawulo lan rencang-rencang ugi nyuwun pangapunten ingkang katah, awit kito sedoyo mlebet wonten sekolah dumugi wekdal akmeniko ingkang mboten mranani penggalih penjenengan sedoyo.

Dhumateng Bapak/ibu Guru lan adhik-adhik sedoyo, sepindah malih kawulo ndedonga mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah, Amin.

Cekap semanten sesorah ingkang kawulo aturaken wonten wekdal sakmeniko, menawi katah kalepatan ingkang mranani penggalih, kawulo nyuwun pangapunten ingkang katah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

[/powerkit_alert]

Teks Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

pidato pendidikan bhs jawa

[powerkit_alert type=”success” dismissible=”false” multiline=”false”]

Assalamualaikum Wr.Wb

Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala Sekolah MI Ma’arif NU 01

Ingkang kawulo hormati Ibu wali kelas 6

Ingkang kawulo hormati Bapak/Ibu guru lan walimurid Sedoyonipun

Ingkang kawulo tresnani rencang-rencang, siswa/siswi MI Ma’arif NU 01

Mboten wonten ucapan ingkang luwih agung, tinimbang puji syukur dumateng arsanipun gusti Allah. Ingkang sampun maringi kito nikmat lan karunia, inggih meniko nikmat iman dumugi nikmat kesehatan ingkang ndadosaken kito sedoyo menungso beriman lan bertakwa.

Sholawat serta salam dumateng junjungan Nabi kito Muhammad SAW, ingkang sampun maringi petunjuk dumateng umat muslim sedoyo, sehinggo kito saget pinaringan cahaya ingkang terang benderang wonten dunyo meniko.

Wonten mriki, kawulo dipun utus dumateng rancang-rencang sedoyo, inggih maksudipun meniko mewakili rencang-rencang kangge nyampeaken sesorah memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan meniko penting sanget kangge sinten kemawon, mulai saking lare-lare dumugi tiyang dewasa. Tanpo pendidikan, menungso mboten wonten artine.

Mulo niku, kito sedoyo tansah memperjuangaken pendidikan ingkang sakmestine kangge sinten kemawon, mboten mandang usia, agama, suku utawi golongan. Perjuangan kemerdekaan kangge hal meniko, sampun diwiwiti saking zaman rumiyen sakderengipun Indonesia merdeka. Wonten Sumpah Pemuda, organisasi Perkumpulan Budi Utomo lan lain-lain.

Perjuangan pahlawan ingkang ampun kito sia-siakan, sehinggo kito wajib mengisi warisan kemerdekaan meniko anggenipun hal-hal ingkang bermanfaat. Mulo meniko, kawulo pesen dumaten rencang-rencang sedoyo ingkang hadir wonten papan meniko, monggo kito tansah nyambut damel ingkang giat, belajar ingkat giat lan pados ilmu ingkang bermanfaat.

Kesempatan belajar wonten bangku pendidikan ampun disia-siaaken. Monggo sami-sami membulatkan tekad lan niat kanggen ngisi kemerdekaan Indonesia meniko kalian hal- hal ingkang katah manfaatipun kangge pribadi, lingkungan, bangsa lan negara.

Cekap semonten sesorah bagan Hari Pendidikan Nasional saking kawulo. Menawi wonten klenta-klentunipun kawulo nyuwun pangapunten ingkang katah, kawulo nyuwun agunging samudro pangeksami.

Kawulo akhiri, Wassalamualaikum Wr.Wb

[/powerkit_alert]

Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek HUT RI

pidato hut ri jawa

[powerkit_alert type=”success” dismissible=”false” multiline=”false”]

Assalamualaikum Wr. Wb.

Ingkang kinurmatan Bapak Ketua RT.01, RW.04, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya lan pra wreda muda ingkang kawulo tresnani.

Ingkang sepindah, sumangga kito panjataken puja lan puji syukur dhumateng ngasanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun maringi kesehatan kagem kito sedoyo. Saenggo kito sedoyo saged kempal wonten acara puniko tansah sehal wal’afiat.

Selajengipun, kawulo aturaken sugeng rawuh wonten acara malam tirakatan kamardhikaan Indonesia ingkang kaping sewidak pitu.

Bapak, Ibu lan sedherek-sedherek sedoyo ingkang kinurmatan, kados sampun kito mangertosi sesarengan bilih rikolo tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mbiyawaraaken kamardhikaan. Para pemimpin bangsa Indonesia puniko wusananipun kasil maosaken teks proklamasi kamardhikaan lan gadhah cita-cita ingkang luhur puniko sila-sila wonten nglebete Pancasila.

Bapak, ibu ingkang kawulo hormati

Panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan puniko, seperlu tirakatan sesarengan kito sedoyo nyenyuwun dhumateng Gusti Allah, mugi-mugi nagari Indonesia meniko saklajenipun langkung sae tinimbang sakderengipun merdheka.

Bapak-Ibu, sumonggo kamardhikaan meniko dipunisi kalihan pembangunan ugi watak ingkang nasionalisme lan katandur ing mana.

Cekap semonten sesorah saking kawulo, bilih wonten klenta-klentu anggenipun matur, kawulo nyuwun pangapunten ingkah katah.

Wassalamualaikum Wr.Wb

[/powerkit_alert]

Baca Juga:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *